GIỚI THIỆU > Trung tâm Công nghệ Thông tin (CNTT)

Trung tâm Công nghệ Thông tin (CNTT)

     Địa chỉ : 59 Trần Phú - P. Hải Châu 1 - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
     Số điện thoại :  0236 - 3893119
     Số Fax : 0236 - 3893121


      Trung tâm CNTT được đổi tên từ Trung tâm Tin học theo quyết định số 36/QĐ-VNPT-TCCB ngày 13/1/2015 của Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT.
    

      Trung tâm CNTT - đơn vị kinh tế trực thuộc hạch toán phụ thuộc VNPT Đà Nẵng, có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành viễn thông - công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

-   Tổ chức, xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của Viễn thông Đà Nẵng;

-   Kinh doanh các dịch vụ tin học - công nghệ thông tin (trừ các dịch vụ trên mạng cố định); Kinh doanh các dịch vụ nội dung; Các dịch vụ tên miền; thiết kế website và hosting; Dịch vụ Web hosting.

-   Các chương trình, phần mềm ứng dụng dùng chung: Chương trình CSS, chương trình quản lý nhân sự, chương trình quản lý văn bản BIN,...

-   Tổ chức sản xuất, gia công và kinh doanh các sản phẩm phần mềm tin học; kinh doanh các dịch vụ đào tạo chuyên ngành viễn thông - công nghệ thông tin và các chuyên ngành khác theo nhu cầu xã hội;

-   Thực hiện tính cước cho các dịch vụ điện thoại cố định, MegaVNN, FiberVNN…;

-   Triển khai Data center của VNPT Đà Nẵng và vùng;

-    Kinh doanh vật tư, thiết bị tin học – công nghệ thông tin;

-    Quản lý, biên tập và chịu trách nhiệm về nội dung trang web VNPT Đà Nẵng đúng với Quy chế hoạt động của VNPT Đà Nẵng;

-    Kinh doanh các ngành nghề trong phạm vi được VNPT Đà Nẵng cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.

  Tổ chức bộ máy quản lý, sản xuất kinh doanh của Trung tâm CNTT như sau:

  I. Ban giám đốc

Giám đốc: Nguyễn Thanh Thủy.
Điện thoại: 0236.3840935,
Email: thuynt.dng@vnpt.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Dũng 
Điện thoại: 0236.3840935, 
Email: dungn.dng@vnpt.vn

 
II. Bộ máy quản lý: gồm có 03 phòng 

 1. Phòng Tổng hợp;

 2. Phòng Quản trị hệ thống CNTT;

 3. Phòng Giải pháp CNTT;

 


 

Trang